Slim investeren

Bestuur, Toezicht en Advies

Bestuur en Directie

De directievoering van Kredietunie Nederland wordt waargenomen door Roland Lampe. Tevens is hij bestuurder van Kredietunie Nederland en voert hij de algemene directie over de Kredietunie bv. Uitvoerende directeuren krijgen een een onkostenvergoeding.

Roland R. Lampe (1946) is één van de initiatiefnemers van de Vereniging. Roland studeerde rechten aan de Vrije Universiteit en Internationaal Recht aan de Universiteit van Amsterdam. Het bankvak leerde hij bij de Bank of America NT&SA en bij Rabomerica International Bank NV, een joint venture met Rabobank Nederland. Hij vestigde een kantoor van Rabobank Nederland in Den Haag en nam de reorganisatie en herpositionering ter hand van het bijkantoor van F. Van Lanschot Bankiers NV. Bij Peat Marwick Nederland was hij als senior manager verantwoordelijk voor Corporate Advisory Services, Cash- en Treasury Management en Venture Capital financiering. Hij was initiatiefnemer van de Venture Capital Gids, die hij een aantal jaren uitgaf voor Peat Marwick. Sinds 1987 heeft hij zijn eigen adviesbedrijf L&A Lampe & Associates bv.

Sanne Smit (Hoorn, 1982) studeerde Toegepaste Wiskunde (bachelor én master) aan de Universiteit Twente. Tijdens de masterfase liep zij stage aan het Institut Teknologi Bandung (ITB) om te onderzoeken hoe zeebodembewegingen invloed hebben op de opwekking van een tsunami. Ze volgde tijdens haar studie een minor “sustainable development”, gericht op duurzamere armoedebestrijding in ontwikkelingslanden. Tijdens haar studie gaf Sanne in samenwerking met de Universiteiten van Leiden en Twente wiskundeles aan studenten en middelbare scholieren. Na haar studie deed zij veel internationale projectmanagement en accountmanagement ervaring op bij ASML te veldhoven en bij Capgemini. In 2001 won Sanne de CIVI- propedeuse prijs (gemiddeld 8.6) in de discipline van Toegepaste Wiskunde. Sanne  is enthousiast, integer en maatschappelijk betrokken. Ze vindt het principe, de gedachte achter kredietunies, uitdagend en noodzakelijk in de nieuwe participatie-economie. Sanne zet zich als Directeur van De Kredietunie bv in voor het verder ontwikkelen en ondersteunen van ons ledenbestand, met name ook voor sponsoring en voor onze Toolbox in samenwerking met de bestuursadviseurs en de leden.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit Caspar Broeksma (Voorzitter), Onno de Fouw en Peter Knoers: Caspar Broeksma (1945) studeerde Economie aan de Universiteit van Amsterdam, gevolgd door postdoctorale accountancy. Caspar was Vennoot van de maatschap Klynveld Kraayenhof & Co., International Executive van KPMG en Lid Raad van Bestuur (CFO) Koninklijke Wessanen nv. Thans bekleedt hij meerdere functies, waaronder Penningmeester van de Stichting Wetenschappelijk Erfgoed Amsterdam, Penningmeester van de Jan Wagenaar Stichting, Lid van het Curatorium Amsterdam Business School, Lid van het Curatorium Leerstoel Prof. Henk van Os en Bestuurslid van de Stichting De Groene Amsterdammer. Caspar houdt zich naast zijn statutaire toezichtstaken, vooral bezig met zaken op het gebied van governance en compliance binnen de vereniging, over bedrijfseconomische, bancaire en strategische onderwerpen in de ontwikkeling van kredietunies in Nederland.

Onno de Fouw (1940) studeerde in 1968 af in Nederlands Recht aan de R.U. te Utrecht. Na zijn eerste baan bij Eaton &Howard Investment Managers in Boston, Massachusetts werkte hij in diverse commerciële bankiersfuncties bij o.a. Bank of America en Rabobank Nederland in Nederland en de V.S. Hij was onder meer betrokken bij coöperatieve bancaire herstructureringsprojecten in Polen, Estland en Turkije voor de Wereldbank en de voor de EU. Onno zal o.m. toezicht houden op kredietverleningsprocessen en procedures. Thans is hij bestuurslid van de Van Deventer Maas Stichting te Den Haag. Onno heeft binnen de Raad van Toezicht het aandachtsgebied kredietproces, kredietverlening en kredietbeheer.

Raad van Advies

Pieter van den Ban (1960) studeerde Bedrijfskunde aan de Hogere Landbouwschool in Dordrecht. In aanvang van zijn loopbaan gewerkt in de veevoeding en als agrarisch adviseur bij ABN-AMRO Bank. Vervolgens werkte hij een aantal jaren als vakbondsbestuurder en organisatieadviseur. In 1997 trad hij in dienst bij de Univé Groep; een samenwerkingsverband tussen regionale coöperaties en een centrale organisatie waarin een schadeverzekeringsbedrijf en de facilitaire organisatie zijn onder gebracht. Jarenlang was hij actief in het ondersteunen van de Regionale Univé’s. Vervolgens was hij een paar jaar actief als manager aan de commerciële kant van de organisatie; nu houdt hij zich als Manager Business Development bezig met het ondersteunen van de hele organisatie bij het vinden van nieuwe bedrijfs- en verdienmodellen. Pieter levert binnen de Raad van Advies vooral inbreng vanuit de samenwerking tussen de afzonderlijke Kredietunies en de Regionale Univé’s.

Gidget Brugman is partner (2008) bij BarentsKrans en een ervaren advocaat met een praktische benadering. Van 2014 tot 2017 was zij tevens lid van het Dagelijks Bestuur van BarentsKrans. Gidget is gespecialiseerd in financieel recht en heeft een nationale en internationale praktijk. Zij adviseert diverse ondernemingen op het gebied van de Wet op het financieel toezicht. Gidget focust zich daarbij op beleggingsdienstverlening (MIFID), beleggingsfondsen (AIFMD, UCITS), financiële dienstverleners en betaaldienstverleners. Een speciale expertise heeft Gidget op het gebied van alternatieve financieringen, zoals crowdfunding en kredietunies. Zo heeft zij KN bijgestaan bij de totstandkoming van de Wet toezicht kredietunies. Gidget behandelt voorts complexe financiële geschillen over de aansprakelijkheid van financiële ondernemingen. Zij publiceert en doceert regelmatig over financieelrechtelijke onderwerpen. Gidget werkte eerder als bedrijfsjurist in Perú (Zuid Amerika) en als advocaat bij een groot Nederlands advocatenkantoor. Zij zal haar juridische kennis en ervaring op het gebied van de Wet op het financieel toezicht ter beschikking stellen aan de Vereniging  van Kredietunies en haar leden.

Bart Muller (1945) studeerde Tropische Landbouw aan de Hogere Landbouwschool in Deventer en Nederlands Recht aan de Universiteit van Utrecht (Bedrijfs- Sociaal- Economische afstudeerrichting ). Hij werkte in verschillende functies bij Rabobank Nederland en was algemeen directeur van verschillende locale Rabobanken. Na zijn werkzame periode voerde hij projecten uit van de Rabobank Foundation in Indonesië en Ethiopië op het vlak van microfinanciering. Tenslotte was Bart een halfjaar interim-directeur bij de Coöperatieve Spaar- en Kredietbank GODO te Paramaribo (Suriname). Bart voegt binnen de Raad van Advies vooral zijn kennis en ervaring op het gebied van coöperatievorming en coöperatieve financiering toe aan de Vereniging en aan de leden-kredietunies.

Dr. Jan Vis MBA CMC RV FRICS, (1947) partner in Bright Orange Talanton Corporate Finance. Jan is als adjunct-professor verbonden aan de Rotterdam School of Management (Erasmus Universiteit) en director van het Competence Center Business Valuation van de RSM. Onderzoeksgebieden: waarderingsvraagstukken, strategisch waardemanagement en marktprocessen. Jan studeerde economie, bedrijfskunde en accountancy. In het verleden werkte hij als controller, financieel directeur en lid van de Raad van Bestuur van een Braziliaanse multinational. Publicaties op het gebied van management control en waarderingsvraagstukken. Hij promoveerde  op het proefschrift Ondernemend Waarderen : Waarderend Ondernemen. De subjectiviteit van het begrip economische waarde. Hij is voorzitter van het Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen, voorzitter van het Platform Taxateurs en Accountants, lid van de Raad voor de Jaarverslaggeving en bestuurslid van de Stichting Waarderingsonderzoek ten behoeve van Bedrijf en Onderneming. Jan stelt zijn kennis en ervaring op het gebied van economische waarde, risicoanalyse en risico management ter beschikking van de VKN en haar leden.

Michiel H.J. Werkman is voormalig zakelijk bankier. Hij heeft vanaf de jaren ‘70 diverse operationele, commerciële en leidinggevende posities bekleed bij verschillende banken. Hij was onder meer vestigingsleider bij de Amrobank, waarnemend rayondirecteur bij de VSB-Bank en acquireerde voor Fortis Commercial Services. Bijna 25 jaar werkte hij bij lokale Rabobanken. Als Senior Accountmanager Grootzakelijk heeft hij veel ervaring met maatwerk in financieren, waaronder “Intensief Beheer” en “Bijzonder Beheer”. De laatste jaren is Michiel actief met zijn eigen adviesbedrijf INSPARCO (Independent Sparring partner & Consultant). Hij adviseert ondernemers hoe optimaal te anticiperen op de manier waarop banken en investeerders in financieringskwesties oordelen. Michiel is tevens columnist, auteur & uitgever van het boek ‘ROTBANKEN ook de financiers van uw toekomst‘. Hij spreekt de taal van ondernemers én van financiers. Zijn uitgebreide know-how in werkkapitaal-, risico-, rente-, en liquiditeit management binnen handel, industrie en dienstverlening waarborgen proactieve advieskracht. Michiel profileert zich als onafhankelijke no-nonsense bedrijfskundige en financieel adviseur. Van 1 juni 2015 tot 2 juni 2016 was Michiel Directeur van De Kredietunie bv. Met ingang van laatstgenoemde datum treedt Michiel toe tot de Raad van Advies van Kredietunie Nederland.

Bestuursadviseurs

Theo van den Bosch (1950) is partner van BureauBCW en Eco2Focus. Hij houdt zich bezig met analyse en onderzoek naar toekomstige ontwikkelingen en trends op het gebied van energie, mobliteit en gebiedsontwikkeling. Hij studeerde sociale geografie en planologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit van Amsterdam. Daarna was hij voorlichter (ministerie VROM), projectleider verkeersafwikkeling binnenstad en parkeerbeleid (gemeente Den Haag), plaatsvervangend hoofd gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid (ministerie Verkeer en Waterstaat ) en projectleider invoering girale euro in het bedrijfsleven (ministerie van Economische Zaken). Nadat hij marketingmanager bij de ICT-dienst van Rijkswaterstaat was geweest, begon hij in 2005 zijn eigen adviesbureau. Theo heeft veel relaties opgebouwd bij verschillende Provincies. Hij ouderhoudt voor VKN de relaties met de Provincies, regio’s, gewesten, regionale ontwikkelingsmaatschappijen etc., waar het gaat om de belangen van de leden, co-financiering, financiering opstartkosten en tenslotte het bevorderen van werkgelegenheid.

Charles Jansen (1949) is onafhankelijk Financial Consultant. Hij verzorgt financieringen en begeleidt overnames en participaties voor bedrijven. Voorheen werkte Charles o.m. als communication financial consultant bij NarComm – narrowcasting, als financial consultant bij Logimark, in verschillende functies op het gebied van kredietverlenng bij Rabobank den Haag en als kantoordirecteur en accountmanager bij verschillende kantoren van ING Bank. Charles staat als bestuursadviseur met zijn uitgebreide kennis van en praktische ervaring in kredietverlening de Vereniging van Kredietunies en haar leden bij in het opzetten en verder uitwerken van een verantwoord kredietproces, zowel t.a.v. het kredietonderzoek, het “due diligence” onderzoek, de “rating”, als het kredietbeheer. In die gebieden waar nog geen kredietunies werkzaam zijn treedt Charles op als adviseur bij kredietaanvragen die bij VKN binnenkomen.

Dr Kees van Ravenhorst, (1950) was eerder Senior Bedrijfsjurist bij Rabobank Nederland, waar hij de Directoraten Kredietverlening en Buitenland juridisch ondersteunde. Kees hield zich bezig met het beoordelen en redigeren van uiteenlopende (project) financieringsovereenkomsten, bankzekerheden en – garanties, bedrijfsjuridische advies, de afwikkeling van zware incasso e.d. Daarnaast begeleidde hij het opzetten van buitenlandse kantoren te New York, Curacao en Frankfurt. Kees promoveerde bij de Universiteit van Tilburg, op “De bankovereenkomst” (1991). Daarna studeerde hij bij Southern Methodist University, Dallas, Texas, USA, Master of Comparative Law (1976) en bij de Rijksuniversiteit Utrecht, afstudeerrichting: sociaal-economisch – en Europees recht (1975). Kees was advocaat bij Van Doorne & Sjollema en bij Bos & Van Eeghen. Hij werkte in Canada bij BCE Inc., Bell Canada International Inc. en Telesystem International Wireless Inc. (TIW), waar hij ondermeer verantwoordelijk was voor corporate compliance. Sinds oktober 2006 heeft Kees zijn eigen adviesbedrijf Continuum Management & Legal Consultancy te Heemstede, is hij directeur en corporate secretary van Cirque du Soleil Europe B.V. en haar diverse dochtermaatschappijen in Europa. Kees staat de Vereniging en de aangesloten kredietunies bij in juridische, contractuele en coöperatievraagstukken en in de juridische beoordeling van kredietunie gerelateerde overeenkomsten.

Jan Klomp heeft een financiële en operationeel risicomanagement achtergrond (EY en SNS REAAL) en werkt als management consultant, interim en project manager. Hij richt zich daarbij met name op de sectoren industrie en handel. Zijn specialismen liggen op de gebieden financieringen en analyse van bedrijfsprocessen. Jan concentreert zich vooral op opdrachten voor het formuleren van financieringsplannen; opdrachten van industriële en handelsbedrijven voor het uitvoeren van een quick scan en/of reorganisatie, zowel in Nederland als in het buitenland; interim- en projectmanagementopdrachten; opdrachten voor het formuleren en invoeren van een ondernemingsplan. Jan is projectleider van kredietunie Deventer en helpt Kredietunie Nederland bij het tot stand brengen van het handboek Riskmanagement & Compliance.

Paul van den Tillaart is Fiscalist en Partner bij Forward fiscalisten te Tilburg. Forward fiscalisten is een nieuw full service advieskantoor voor ondernemingen, ondernemers en particulieren gespecialiseerd op Nederlands en internationaal belastingrecht. Forward stelt haar cliënt centraal in een hechte samenwerking met diverse andere dienstverleners. Paul ondersteunt Kredietunie Nederland en haar leden, als Bestuursadviseur met advies op fiscaal gebied, BTW, VPB, verlengstukwinst, aangiften privé en rechtspersoon. Tevens zal Paul meewerken aan de totstandkoming van de module Fiscaliteit in onze toolbox. Paul is lid van de initiatiefgroep Kredietunie Regio Tilburg u.a.

Cees van Veldhoven is directeur van SFS Advies en adviseur bij Cees Coaching Consultancy, waar hij zich bezig houdt met Performance Coaching door het ontwikkelen van individuele competenties, het verbeteren van persoonlijke performance , het verbeteren van team performance en het verbeteren van de prestaties van de organisatie als geheel; met Loopbaan Coaching bij carrière planning en bij outplacement; met Personal Coaching rond vraagstukken werk/privé balans, vraagstukken zingeving/bewustwording, persoonlijke ontwikkeling, vraagstukken rond relaties. Daarnaast geeft Cees adviezen aan ondernemingen over het opzetten, inrichten en onderhouden van veiligheidssystemen, inclusief de Code Tabaksblad, Kwaliteitswaarborging in de organisatie, onder meer voor ISO 9001 en met Riskmanagement, het opzetten, analyseren en implementeren door risico en gap analyse. Cees was eerder Operational Security Manager bij Robeco, is thans bestuurslid bij Kredietunie Westland en Regio Voorzitter Team Haaglanden bij de Stichting Ondernemersklankbord. Cees is als bestuursadviseur betrokken bij de ontwikkeling  van het Financiële Coaching concept voor de leden van Kredietunie Nederland.

Peter de Wolff (1971)heeft een uitgebreide ervaring in het managen van IT projecten en bedrijfsprocessen. Hij werkte als service manager, project manager, projectleider en functioneel ontwerper bij verschillende bedrijven en als zelfstandig ondernemer bij Lime IT. Peter verrichtte ICT opdrachten bij Ziggo, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), KPN International (opzetten van internationale netwerkverbindingen), Xaton, bij de Haagse Hoge School (Ontwerpen van een nieuwe beheerorganisatie op basis van ITIL)  en bij een aantal uitgevers, zoals ThiemeMeulenhoff, Weka en Sdu Uitgevers. Peter begon zijn carrière bij A&O services, waar hij het ontwerpen van software architectuur combineerde met informatie analyse en het ontwerp van bedrijfsprocessen. Peter excelleert in het analyseren en diagnosticeren van IT systemen en bedrijfsorganisaties, tegelijkertijd het aangeven van welke verandermogelijkheden er wenselijk en haalbaar zijn zowel ten opzichte van IT systemen, als van bedrijfsprocessen. Peter beschikt over uitgebreide IT kennis, inclusief op internet gebaseerde systemen, web-sites, web-site applicaties e.d. Hij staat de Vereniging van Kredietunies in Nederland bij in de ontwikkeling van de organisatie en de daarvoor benodigde IT systemen.

Ruben Willems is Partner bij BDO Audit & Assurance B.V., Verantwoordelijk voor Nederlandse en internationale klanten. Ruben houdt zich voornamelijk bezig met snel groeiende en DGA bedrijven. Hij hield zich gedurende de dertien jaar dat hij bij BDO werkzaam was ook bezig met de technische coördinatie van de audit praktijk. Daarvoor werkte Ruben bij Mazars. Ruben is lid van de KNBRD Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen. Ruben houdt zich als Bestuursadviseur bij VKN ten behoeve van de leden, bezig met audit vraagstukken, adviseren over onderzoeken naar en organiseren van bedrijfsprocessen, de inrichting van de administratie, het opzetten van een back-office, de interne organisatie, de interne (management)rapportage, opdat kredietunies, maar ook de maatschappelijke omgeving van kredietunies, zekerheid geboden kan worden over de juistheid en volledigheid van acties, transacties en verplichtingen. Specifiek adviseert Ruben onze leden over  de selectie van boekhoudpakketten, inrichting van ICT systemen en de interne organisatie bij kredietunies.

Drs. A. (Bert) Wolting (1947) is vanaf 1 januari 2010 actief als zelfstandig adviseur gebiedsontwikkeling in Den Haag. Wolting, mede oprichter van Akro Consult, is met ingang van die datum teruggetreden als partner. Wolting Gebiedsmanagement & Advies richt zich vooral op ontwikkelingsstrategieën van startende of stagnerende projecten. “Op basis van mijn jarenlange ervaring op het gebied van publiek-private samenwerking en gebiedsontwikkeling wil ik een bijdrage blijven leveren in deze tijd van kredietcrises om te komen tot een aangepaste aanpak van gebiedsontwikkeling. De huidige crisis dwingt overheid, maar ook projectontwikkelaars tot een meer bescheiden aanpak, waarbij het financiële risico meer bij de overheid zal komen te liggen. Een dergelijke verandering betekent overigens niet dat de ambities of kwaliteit van gebiedsontwikkeling worden aangetast. Ook nu blijven aspecten als duurzaamheid, integraliteit en draagvlak van wezenlijk belang”. Bert helpt VKN en leden van VKN bij vraagstukken van gebiedsontwikkeling in krimpregio’s en stedelijke probleemgebieden en bij vraagstukken van Publiek Private Samenwerking.