Kredietunies: van, voor en door ondernemers

Vereniging van Kredietunies in Nederland

De Vereniging van Kredietunies in Nederland (VKN) is een belangenvereniging, die de invoering van een stelsel van kredietunies in Nederland stimuleert, faciliteert en begeleidt, conform de Wet Toezicht Kredietunies en volgens internationaal geaccepteerde standaarden. VKN is lid van de World Council of Credit Unions, waaraan zij de governance regels ontleent, de gedragscode en de regels van een zorgvuldige bedrijfsvoering. Kredietunies bieden MKB-ondernemers een alternatieve toegang tot krediet. De VKN staat initiatiefnemers van kredietunies actief met raad en daad terzijde om de totstandkoming van een kredietunie en de operationele inrichting daarvan te versnellen en te vereenvoudigen. Bestaande kredietunies worden ondersteund op het gebied van compliance & risk management, kredietanalyse & kredietbeheer, leden- en fondswerving, communicatie & marketing, co-financiering, administratie, automatisering, opleidingen en management. VKN huldigt het subsidiariteitsprincipe, d.w.z. de leden zijn zelfstandig bevoegd, kiezen hun eigen bestuur en bepalen hun eigen beleid, alleen datgene wat de leden beter gezamenlijk kunnen ondernemen, delegeren zij aan VKN.

Wat is een kredietunie?

Een kredietunie is een “not for profit” coöperatie van MKB-ondernemers die via een gemeenschappelijke kas geldmiddelen ter beschikking stellen en MKB-ondernemers die geld lenen uit deze kas. Geldverstrekkende leden fungeren tevens als coach voor ervaren of beginnende collega-ondernemers, de kredietnemers. Zij zetten zich in voor het succes van de ondernemer en vergroten daarmee de kans op welslagen. Een kredietunie bevordert de onderlinge solidariteit tussen kredietgevers en kredietnemers, heeft geen winstoogmerk en is op democratische leest geschoeid. Zowel geldverstrekkers als kredietnemers zijn lid en mede-eigenaar van de coöperatie, zij delen het rendement en het risico binnen de coöperatie. Een eventueel positief saldo aan het eind van het jaar komt ten goede aan alle leden.

Reacties zijn gesloten.