Organisatie

Binnen een kredietunie werken zowel vrijwilligers als betaalde ‘professionals’. Uit kostenoverwegingen maar ook uit oogpunt van solidariteit is het belangrijk dat binnen de kredietunie een blijvend goed evenwicht wordt gehandhaafd tussen deze twee groepen.

Bestuursorganen

  • Een Algemene Ledenvergadering, bestaande uit leden die een aandeel in de kredietunie hebben gekocht
  • Een Bestuur, bestaande uit ten minste een voorzitter, een penningmeester en een secretaris, gekozen door de Algemene Ledenvergadering
  • Een Raad van Toezicht, bestaande uit ten minste drie leden, gekozen door de Algemene Ledenvergadering
  • Een Ledenraad die regelmatig overlegt met het Bestuur, gekozen door de Algemene Ledenvergadering.

Commissies

In een volgende ontwikkelingsfase van de kredietunie, wanneer een aantal kredieten zijn verstrekt, kan het bestuur een aantal taken aan verschillende commissies delegeren.

De Kredietcommissie

Deze bereidt de kredietaanvragen voor Leden van de kredietcommissie kunnen niet ook in het bestuur zitting hebben. In de kredietcommissie zit bij voorkeur een accountant of een oud-bankier met kredietverleningservaring. De kredietcommissie is onafhankelijk en rapporteert aan het Bestuur. Leden van de kredietcommissie worden benoemd door het Bestuur op voordracht van de Algemene Ledenvergadering.

De Coachingscommissie

Deze commissie selecteert, benoemt en traint de coaches. Leden van de coachingscommissie kunnen niet ook in het bestuur zitten. De coachingscommissie is onafhankelijk en rapporteert aan het bestuur. Leden van de coachingscommissie worden benoemd door het Bestuur op voordracht van de Algemene Ledenvergadering.

Directie

In een verdere fase kan het bestuur ertoe besluiten om een (part-time betaalde) directeur aan te stellen voor de bedrijfsvoering en de dagelijkse leiding van de kredietunie.