Vrijwilligers

Veel investeringen in het mkb lopen bij gebrek aan financiering nodeloos gevaar!

 

Dat stagneert de banenmotor van Nederland. Bent u (of kent u) iemand met hart voor het mkb, met oog voor bevordering van werkgelegenheid en behoud en/of versterking van het sociale weefsel in uw buurt of stad? Kredietunies, zoeken contact met (oud) ondernemers, (voormalig) accountants, (ex) financiers of juristen. Samen met hen en met lokale netwerkpartners kunnenkredietunies lokale mkb’ers in heel Nederland op acceptabele voorwaarden financieringen bieden.

 

Maatschappelijk verantwoord sparen en uitlenen

Ondernemers die een zinvol doel voor hun spaargeld zoeken beschikken sinds 1 januari 2016, met het in werking treden van de Wet Toezicht Kredietunies (WtK), over een echt alternatief voor het sparen bij banken. Zij kunnen hun spaargeld nu ook aan een kredietunie toevertrouwen. Alle bij de KN aangesloten kredietunies zijn not for profit kredietcoöperaties die volledig voldoen aan de WtK en aan internationale standaarden. Zij beheren het spaargeld van hun leden in een gemeenschappelijke spaarkas. Dat spaargeld wordt door de kredietunie gebruikt om voor het risico en uit naam van alle leden krediet te verlenen aan mkb’ers. Die kredietverlening geschiedt op basis van maatschappelijk verantwoorde rentepercentages. Na aftrek van de organisatiekosten vormt de rente die kredietnemers betalen, de basis voor de rentevergoeding aan spaarders. Kredietunies worden sinds kort steeds vaker en sneller opgericht en zijn actief in heel Nederland.

 

Betaalbaar

Het doel van Common Bond kredietunies is mkb bedrijven een betaalbare aanvullende financiering te bieden tot € 250.000. Dat is meestal de ondergrens voor banken om rendabel te financieren. Het gaat er bij een kredietunie niet om een maximale rente op spaargeld uit te keren. Door tegen een lage onkostenvergoeding gebruik te maken van vrijwilligers en met slechts een enkele betaalde parttimer, kunnen bij kredietunies de kosten laag gehouden worden. Dat maakt ook een redelijke rente voor de kredietnemer op de verstrekte financiering EN een redelijke rentevergoeding voor de kredietgevende leden op het spaargeld mogelijk.

 

Not for profit organisaties gedragen door vrijwilligers

Ondernemers hebben als vrijwilligers in een kredietunie verschillende functies. Zij kiezen met elkaar het bestuur, de raad van toezicht en een Raad van Advies. Tevens vormen zij een coachingcommissie, een kredietcommissie en eventueel een kas-controle commissie. Anders dan bij banken bestaat de kredietcommissie vooral uit ondernemers met steun van krediet-technisch geschoolde leden. Op basis van het mandaat van alle leden bepalen zij welke kredietaanvragen door de kredietunie worden gehonoreerd. Andere leden-ondernemers begeleiden de kredietvragers als vrijwillige coach bij de aanvraag en gedurende de looptijd van financieringen.  De coach deelt zijn vakkennis, ondernemerservaring en netwerk met de kredietvrager. Die laatste staat er dan niet meer alleen voor bij gestapeld financieren of wanneer het een keer tegenzit.

 

De common bond, eerlijk delen van de rendement en risico

​Een positief resultaat van kredietunies komt niet ten goede aan de coöperatie zelf, maar ook nooit aan één of enkele kredietgevers. Het rendement komt toe aan alle leden. Dat is ook hét wezenlijke verschil tussen alle kredietunies en kredietcoöperaties die kredietbemiddeling of crowdfunding aanbieden. Bij Common Bond-kredietunies bepalen alle leden zelf, met één stem per lid in hun Algemene Ledenvergadering wat er met een positief resultaat moet gebeuren. Bijvoorbeeld één of twee procent rentekorting voor de kredietnemers die zich netjes aan de voorwaarden hebben gehouden en één of twee procent bonusrente voor de spaarders. Zo zijn alle leden bij elkaars welzijn betrokken en delen zij eerlijk in het resultaat van elkaars inspanningen. Dat is hun ‘common bond’.

 

Help mee om kredietunies in Nederland tot een succes te maken!

Kredietunies zijn inmiddels over heel Nederland verspreid. Zij zijn stuk voor stuk op de ‘common bond’ gebaseerd. Binnen het gezamenlijke netwerk worden rendement en risico, geld en goede raad onderling gedeeld. Er zijn nu al 46 Common Bond-Kredietunies opgericht, waarvan een twintigtal daadwerkelijk krediet verleent. Over een paar jaar moeten dat er meer dan tachtig zijn. Het succes is voor een belangrijk deel afhankelijk de inzet van vrijwilligers. Succesvolle ondernemers en ervaren financieringsdeskundigen met een sterk lokaal netwerk kunnen op basis van het oorspronkelijke gedachtegoed van W.F. Raiffeisen het mkb in ons land echt verder op weg helpen.

Enthousiast geworden? Nieuwsgierig? Wilt u ook een kredietunie helpen opzetten?

Neem voor meer informatie contact op via info@dekredietunie.nl.