Doelstellingen en activiteiten van De Kredietunie in Nederland

Ambitie

De Kredietunie bv is in het leven geroepen om het MKB in ons land eenvoudig toegang te geven tot bedrijfsfinanciering die bij hen past. De Kredietunie helpt ondernemers zich te verenigen in professionele, kleinschalige lokale krediet coöperaties. Dit waarborgt een persoonlijke en menselijke vorm van financieren.

De ‘common bond’ van deze kredietcoöperaties biedt de vertrouwensbasis om elkaar te financieren en te coachen. De coöperaties worden grotendeels gedragen door vrijwilligers. Steeds meer private investeerders en financiers steunen belangenvereniging KN om, conform de Wet Toezicht Kredietunies, overal in ons land deze MKB-bedrijfsfinancieringen mogelijk te maken. Inmiddels zijn er met actieve assistentie van Kredietunie Nederland 22 kredietunies in ons land gerealiseerd.

De Kredietunie werkt samen met het European Network of Credit Unions (ENCU) en de World Council of Credit Unions (WOCCU).”

De Kredietunie heeft als ambitie om ondernemers in het MKB blijvend toegang te bieden tot financiering van productiemiddelen en werkkapitaal. Dat doet zij door het helpen invoeren van een stelsel van kredietunies, naar het voorbeeld van Angelsaksische Credit Unions: “not for profit, not for charity, but for mutual service”.

Een kredietunie is een coöperatie van MKB-ondernemers die via een gemeenschappelijke kas geldmiddelen ter beschikking stellen en MKB-ondernemers die geld lenen uit deze kas. Kredietgevende leden fungeren als coach voor collega-ondernemers, de kredietnemers. Zij zetten zich in voor het succes van de ondernemer en vergroten de kans op welslagen. Een kredietunie bevordert de onderlinge solidariteit tussen kredietgevers en kredietnemers, heeft geen winstoogmerk en is op democratische leest geschoeid.

Zowel kredietgevers als kredietnemers zijn lid en mede-eigenaar van de coöperatie. Een eventueel positief saldo aan het eind van het jaar komt ten goede aan de leden. Ieder lid kan zich kandidaat stellen voor het bestuur en stemmen bij verkiezingen, onafhankelijk van de omvang van zijn of haar belang.

Het is de ambitie van De Kredietunie om binnen 5 jaar tot de oprichting van tenminste 50 kredietunies in Nederland te komen.

Doelstellingen

  • Per bedrijfstak of per regio kredietunies helpen oprichten, waarin de leden (kredietgevers en -nemers) persoonlijk belang hebben bij succesvolle kredietverlening
  • Kredietunies te helpen bij de inrichting van de bedrijfsvoering en het beheer van hun kredietunie
  • Het draagvlak voor kredietunies in Nederland vergroten
  • De wettelijke basis voor kredietunies verstevigen
  • De kosten van kredietverlening voor ondernemers zo laag mogelijk houden

Activiteiten van De Kredietunie

  • Adviseren en begeleiden van initiatiefgroepen bij de oprichting van kredietunies
  • Initiëren van nieuwe kredietunies
  • Ondersteunen van de operationele processen voor leden, waaronder het beheer van de kredietprocessen
  • Belangen van de kredietunies behartigen bij politiek, toezichthouders, andere belangenorganisaties op landelijk en internationaal niveau
  • Voorlichting, promotie, marketing en communicatie