Slim investeren

Kredietunies: van, voor en door ondernemers

Leden

Leden worden aangenomen door de Algemene Ledenvergadering. Een lid krijgt hiermee toegang tot de Algemene Ledenvergaderingen, kandidaatstelling voor vrijkomende functies bij Kredietunie Nederland (KN) en alle kennis en informatie die binnen KN aanwezig is, alsmede tot de relatienetwerken van bij KN betrokken partijen. Ieder lid zal bij stemmingen één stem kunnen uitbrengen. Voorts is een aantal rechten aan het lidmaatschap verbonden.

Partners

Ondernemers en organisaties moeten tegenwoordig veel meer delen en geven. De transactiegerichte ondernemer heeft een één dimensionale toekomst, de relatiegerichte ondernemer heeft wortels in zijn omgeving. Ondernemers, organisaties en instellingen realiseren zich dat zij ook een groeiende morele verantwoordelijkheid hebben ten aanzien van hun expertise en bijdrage aan de samenleving. Kredietunies kunnen die maatschappelijke meerwaarde leveren.

Ondernemers

Kredietunies verbinden ondernemers die op zoek zijn naar financiering met ondernemers die een waardevolle, rendabele, maatschappelijk veratwoorde bestemming willen geven aan hun vermogen. Het is een vereniging van, voor en door ondernemers.  Essentie van een kredietunie is dat de leden elkaar kennen en elkaar helpen. Gemeenschapszin, persoonlijke betrokkenheid en de menselijke maat staan centraal.

Kredietunie Nederland

Kredietunie Nederland (KN) is een belangenvereniging, die de invoering van een stelsel van kredietunies in Nederland stimuleert, faciliteert en begeleidt, conform de Wet Toezicht Kredietunies en volgens internationaal geaccepteerde standaarden.

KN is lid van de World Council of Credit Unions (WOCCU, www.woccu.org), waaraan zij de governance regels ontleent, de gedragscode en de regels van een zorgvuldige bedrijfsvoering. KN is tevens lid van de European Network of Credit Unions (ENCU, http://www.creditunionnetwork.eu). Kredietunies bieden MKB-ondernemers een aanvullende toegang tot krediet. De KN staat initiatiefnemers van kredietunies actief met raad en daad terzijde om de totstandkoming van een kredietunie en de operationele inrichting daarvan te versnellen en te vereenvoudigen.

 

Bestaande kredietunies worden ondersteund op het gebied van compliance & risk management, kredietanalyse & kredietbeheer, leden- en fondswerving, communicatie & marketing, co-financiering, administratie, automatisering, opleidingen en management. KN huldigt het subsidiariteitsprincipe, d.w.z. de leden zijn zelfstandig bevoegd, kiezen hun eigen bestuur en bepalen hun eigen beleid, alleen datgene wat de leden beter gezamenlijk kunnen ondernemen, delegeren zij aan KN.

Wat is een kredietunie?

Een kredietunie is een “not for profit” coöperatie van MKB-ondernemers die via een gemeenschappelijke kas geldmiddelen ter beschikking stellen en MKB-ondernemers die geld lenen uit deze kas. Geldverstrekkende leden fungeren tevens als coach voor ervaren of beginnende collega-ondernemers, de kredietnemers. Zij zetten zich in voor het succes van de ondernemer en vergroten daarmee de kans op welslagen.

Een kredietunie bevordert de onderlinge solidariteit tussen kredietgevers en kredietnemers, heeft geen winstoogmerk en is op democratische leest geschoeid. Zowel geldverstrekkers als kredietnemers zijn lid en mede-eigenaar van de coöperatie, zij delen het rendement en het risico binnen de coöperatie. Een eventueel positief saldo aan het eind van het jaar komt ten goede aan alle leden.