Dit is de zesde publicatie van de Kleinbedrijf Index.
Er is geen discussie over het belang van zzp’ers en de kleinbedrijf ondernemers voor de Neder
landse economie. Zij vertegenwoordigen 95,5% van alle ondernemers in Nederland(1). Samen
zorgen zij bijna voor een kwart van alle bedrijfswinsten en een derde van de werkgelegenheid in
het bedrijfsleven(2).
Qua productiviteit passeert het kleinbedrijf voor het eerst het midden- en grootbedrijf(3). Daar
mee laten de kleinste bedrijven van Nederland zien dat zij vanaf 2014 de meeste omzetgroei per
medewerker weten te realiseren.

Gestegen optimisme bij nauwelijks betere bedrijfsresultaten
Ondernemers zijn optimistisch over hun resultaten in het tweede kwartaal van 2022. Het onder
nemersvertrouwen stijgt sterk van +11 naar +29. De verwachting om rekeningen sneller te kun
nen betalen stijgt van +17 naar +23. Starters en ondernemers zonder personeel gaan mee in het
optimisme. Dat zal samenhangen met het beëindigen van de lockdowns, die in Q2 geen invloed
zullen hebben op de bedrijfsresultaten. Positief is dat het weerstandvermogen significant toe
neemt.
Tegelijkertijd is het aantal technisch failliete bedrijven sterk gegroeid van 23% naar 33%. Vooral
in de horeca (41%) en zakelijke dienstverlening (36%) zijn de percentages verontrustend hoog. De
tweedeling in levensvatbare en niet-levensvatbare bedrijven neemt toe. Dat is ook te zien aan de
groeiende groep ondernemers (van 19% naar 23%) met een zeer hoge stressscore. Ondernemers
met personeel scoren overigens aanmerkelijk hoger op stress dan ondernemers zonder perso
neel.
De gerealiseerde bedrijfsresultaten in Q1 2022 zijn vergelijkbaar met die van Q4 2021. Hoewel
vrijwel nooit significant, is bij veel indicatoren in dit rapport een licht opgaande trend zichtbaar.
Ook zitten een aantal sectoren, zoals de horeca, (detail)handel, de zakelijke dienstverlening en
de technische beroepsbeoefenaren in omzet weer op of boven het niveau van het pre-corona jaar
2019. De werkgelegenheid in het kleinbedrijf groeit licht door van +2 naar +4.
Zes kwartalen op rij zakt nu de investeringsbereidheid al, maar voor Q2 is die minder negatief
dan in het voorgaande kwartaal. Nettomarges stijgen niet significant. Dat toont zich ook in de
zeer lage ondernemerslonen. De broekriem is nog stevig aangetrokken. Maar 37% van de onder
nemers verdient meer dan het minimumloon, 23% onder minimumloon maar boven bijstandsni
veau en 40% van de ondernemers heeft een loon onder bijstandsniveau. Het aantal te verwach
ten sluitingen is constant hoog en staat op 6,5% van de bedrijven.

https://online.flippingbook.com/view/622386490/