Ondernemers in beweging. Jaarbericht Staat van het mkb 2021

Het Nederlands Comité voor Ondernemerschap beschrijft in dit rapport de economische ontwikkelingen en potenties van het Nederlandse midden- en kleinbedrijf (mkb) en geeft een beeld van hoe het Nederlandse mkb ervoor staat. Het mkb veert op uit de coronacrisis. Wat is er veranderd voor ondernemers?

De toegang tot financiering moet worden verbeterd. Het is noodzakelijk dat mkb’ers betere toegang krijgen tot kapitaal in de vorm van zowel vreemd als eigen vermogen. Er is een robuuste en diverse financieringsmarkt nodig, waar naast bancaire financiering ook alternatieve financieringsvormen toegankelijk zijn. Dit is niet alleen van belang voor de ondernemer zelf, maar ook voor de economische dynamiek en het hele ecosysteem van bedrijven. Het Comité stelt voor om via een fonds het eigen vermogen van het mkb te versterken.
Investeringen in menselijk kapitaal zijn nodig. Niet alleen voor de transitie naar een digitale en duurzame economie, maar ook om de arbeidsproductiviteit te verhogen, om ervoor te zorgen dat werknemers wendbaar en duurzaam inzetbaar zijn, en om de mismatch op de arbeidsmarkt te verkleinen. Binnen het mkb is meer aandacht voor Leven Lang Ontwikkelen wenselijk. Het Comité onderstreept het belang van ondernemerschapsonderwijs .

Hoe staat het mkb er écht voor? Wat zijn de uitdagingen voor ondernemend Nederland, voor de overheid en voor het onderwijs? Het Nederlands Comité voor Ondernemerschap presenteert op 18 november 2021 het Jaarbericht Staat van het mkb 2021: een analyse en duiding op basis van cijfers en CBS-data. In drie webinars toegelicht en uitgediept.
18 en 19 november 2021
Webinar 18 november 2021, 11.10-12.15 uur
– Stef Blok demissionair minister van Economische Zaken en Klimaat
– Harold Goddijn voorzitter Nederlands Comité voor Ondernemerschap en ondernemer
– Jacco Vonhof voorzitter MKB-Nederland
– Barbara Baarsma lid Nederlands Comité voor Ondernemerschap en hoogleraar toegepaste economie
– Herman van Bolhuis ondernemer
Te volgen via de stream op YouTube Webinar 18 november 2021, 12.45-13.30 uur
Ondernemerschapsonderwijs is prikkelen
Ondernemen is meer dan een passie. Wat moeten jongeren eigenlijk kunnen als ze ondernemer willen worden? En wat moeten docenten in huis hebben om hen te prikkelen? O2LAB presenteert de nieuwe Handreiking voor ondernemerscompetenties (uitgeverij BOOM). Onder leiding van Joyce Rommelaar (ambassadeur O2LAB) een boeiend tafelgesprek over de praktijk van het ondernemerschapsonderwijs met:
– Diederik Laman Trip lid Nederlands Comité voor Ondernemerschap
– Talitha van den Elst lid College van Bestuur, Nova College
– Marco van Gelderen auteur en universitair hoofddocent psychologie van ondernemerschap, Vrije Universiteit
– Tom Hoogendoorn practor Smart ICT Nova College
– Thomas Lans auteur en lector kansrijk ondernemen, Hogeschool Arnhem-Nijmegen
– Sam Mulder stagiair/student Nova College
– Tim van der Voord programmamanager Smart Makers Academy

Het Jaarbericht Staat van het mkb 2021 is voor een belangrijk deel gebaseerd op data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In dit webinar vanuit de studio van het CBS duiken we in de wereld van deze data. Cijfers zeggen meer als je de meerjarige ontwikkelingen ziet. Daarmee krijg je meer inzicht hoe het echt zit met het mkb. Dat is wat deze lunchbijeenkomst biedt. Onder leiding van Margreet Spijker presentaties en gesprekken met:
– Meiny Prins lid Nederlands Comité voor Ondernemerschap en ondernemer
– Peter Hein van Mulligen hoofdeconoom CBS
– Justin Jansen hoogleraar ondernemerschap aan de Rotterdam School of Management en academisch directeur van het Erasmus Centre for Entrepreneurship

 

Het aandeel van mkb-bedrijven dat gezonde groei realiseert— zowel in banen als in productiviteit — , is vanaf 2017 gedaald. Ook staat de winstgevendheid van het mkb onder druk. Eerder was juist sprake van een toename van de weerbaarheid en wendbaarheid van het Nederlandse mkb. Het mkb heeft het volgens het comité moeilijk met het aantrekken van krediet. Hoe kleiner het bedrijf, hoe minder kans op vreemd vermogen. Slechts 7% van de microbedrijven realiseert een succesvolle kredietaanvraag.

Download ‘Ondernemers in beweging: ‘jaarbericht-staat-van-het-mkb-2021

PDF document | 71 pagina’s | 10,2 MB

Rapport | 18-11-2021

Dit document is een bijlage bij

 • Kamerbrief bij jaarbericht Staat van het mkb 2021

  Minister Blok (EZK) stuurt het rapport ‘Ondernemers in beweging. Jaarbericht Staat van het mkb 2021’ naar de Tweede Kamer.

  De Voorzitter van de Tweede Kamer
  der Staten-GeneraalBijlage(n)
  Geachte Voorzitter,
  Hierbij bied ik u het rapport Ondernemers in beweging. Jaarbericht Staat van het mkb 2021 aan, dat het Nederlands Comité voor Ondernemerschap (hierna: het Comité) vandaag publiceerde. Het Comité zet zich in voor duurzame groei van het midden- en kleinbedrijf en brengt elk najaar een jaarbericht uit over de staat van het mkb, een trendanalyse op basis van cijfers en meerjarige data van vooral het CBS. Het Jaarbericht helpt bij het inzichtelijk maken en duiden van de economische ontwikkelingen en potenties van het mkb en geeft een onderbouwd beeld van hoe het Nederlandse mkb ervoor staat. Het is daarmee een waardevolle bijdrage bij het ontwikkelen van beleid op ondernemerschap. In deze brief ga ik in op een aantal belangrijke bevindingen in het Jaarbericht van het Comité en op de evaluatie van de digitale werkplaatsen. Als demissionair minister zal ik geen uitgebreide inhoudelijke beleidsreactie op het Jaarbericht
  geven. Ik hecht er wel aan te zeggen dat het belangrijk is dat het mkb in de volle breedte in onderzoekende en beleidsmatige zin de aandacht krijgt die het verdient. De Staat van het mkb is daarbij een belangrijk instrument om inzicht te krijgen in de ontwikkelingen.Jaarbericht Staat van het mkb 2021
  In het Jaarbericht stelt het Comité vast dat de coronacrisis voor ondernemers heel verschillend uitpakt. In zijn algemeenheid kan worden gezegd dat het mkb tot nu toe veerkrachtig de crisis is doorgekomen, door eigen creativiteit en door de ruimhartige steunpakketten van de overheid. Daarmee is niet alles gezegd. Veel ondernemers hebben het nog steeds moeilijk of gaan het mogelijk moeilijk krijgen. De impact verschilt per bedrijf en per sector, maar hangt ook af van de mate waarin ondernemingen al meegingen in transities. Het Comité stelt dat digitale voorlopers in het mkb minder hard zijn geraakt dan digitale achterblijvers.
  Daarnaast kan de ontwikkeling van nieuwe groene markten kansen bieden voor ondernemers. De digitale en duurzame transitie zijn dan ook van invloed op de veerkracht van ondernemend Nederland. Het Comité benoemt in het Jaarbericht dat inspanningen en gerichte investeringen nodig zijn om de transitie naar een duurzame en digitale economie te maken. Het tijdig meebewegen is nodig om samen de transities te maken en voorkomt hoge kosten op de lange termijn.De coronacrisis DGBI / 21285614 is nog niet voorbij. Inmiddels kunnen er ook lessen worden geleerd. Wat is er nodig om bedrijven de ruimte te geven om te ondernemen, om samen te werken in ketens, om te kunnen groeien als de kansen zich voordoen en om in te spelen op de trends van innovatie, digitalisering en verduurzaming? Ondernemers moeten het zelf doen, maar de overheid kan een klimaat scheppen waarin ondernemers kunnen doen waar ze goed in zijn. De overheid kan stimuleren waar het nodig is en de samenwerking bevorderen in landelijke en
  regionale netwerken en ecosystemen. Het Comité wijst terecht op het belang van een goede infrastructuur op het gebied van financiering, arbeidsmobiliteit en dienstverlening. Daartoe zijn in de afgelopen jaren al een aantal stappen gezet en het MKB-actieplan heeft de afgelopen vier jaar een mooi plan geboden van het overheidsbeleid voor ondernemerschap. Tegelijkertijd is ons werk nog lang niet af. Zo blijft de beschikbaarheid van voldoende financiering voor het mkb een punt van aandacht. Ook is het belangrijk om (intersectorale) mobiliteit op de arbeidsmarkt te bevorderen en (verdere) arbeidsmarktkrapte te voorkomen in kansrijke beroepen die essentieel zijn voor de uitvoering van belangrijke maatschappelijke transities en uitdagingen als de klimaat- en energietransitie, digitalisering en het woningtekort.Aanbevelingen voor structurele versterking van het mkb
  De toenmalige staatssecretaris heeft gevraagd om een aantal aanbevelingen te doen voor structurele versterking van het mkb op de genoemde thema’s. Het kabinet kijkt uit naar de door het Comité aangekondigde adviezen over (semi)publieke dienstverlening aan ondernemers en over arbeidsmobiliteit. Het Comité-advies “Versterking eigen vermogen van het mkb” gaat in op de
  beschikbaarheid van financiering voor het brede mkb. Het Comité stelt een fonds voor dat voor ondernemers de toegang tot financiering in de vorm van meer eigen vermogen moet vergroten, aangezien uit onderzoek is gebleken dat het brede mkb voornamelijk afhankelijk is van bancaire financiering in de vorm van vreemd vermogen. Het Comité adviseert dat financiering in de vorm van eigen vermogen aan het mkb deze ondernemers in staat stelt te investeren in onder meer duurzaamheid, digitalisering en groei. Digitaliseringsprogramma voor het mkb
  Ook pleit het Comité voor opschaling van het digitaliseringsprogramma voor het mkb. Hoewel er, mede als gevolg van de coronacrisis, grote stappen zijn gezet
  door veel ondernemers op het gebied van digitalisering, hebben veel kleinere bedrijven nog altijd minder slagkracht om digitalisering toe te passen dan het grootbedrijf en de koplopers. Het kabinet heeft de afgelopen jaren op digitalisering ingezet, onder andere door het opschalen van de digitale werkplaatsen voor het mkb. Evaluatie Digitale werkplaatsen
  Graag wil ik van deze mogelijkheid gebruik maken om uw Kamer te informeren over de evaluatie van de eerste zes digitale werkplaatsen, een jaar na hun start. Om het mkb te ondersteunen bij het maken van een digitaliseringsslag heeft het kabinet in 2018 het programma ‘Versnelling Digitalisering MKB’ gestart. Binnen het programma zijn inmiddels met behulp van een subsidieregeling 16 mkb werkplaatsen voor digitalisering gerealiseerd. Deze Digitale Werkplaatsen zijn DGBI / 21285614 verspreid over Nederland. In deze Digitale Werkplaatsen worden kleinere ondernemers door studenten en docenten van onderwijsinstellingen geholpen bij hun online marketing en sales, (kantoor) automatisering en het benutten van data
  in het bedrijf. De evaluatie van de eerste zes Digitale Werkplaatsen is afgerond. Hiermee is tegemoet gekomen aan de motie Amhaouch1, waarin de regering werd verzocht om de effectiviteit en het bereik van het totaal aan mkb-werkplaatsen een jaar na de start te evalueren en op basis van deze evaluatie te bezien of extra inzet of extra middelen noodzakelijk zijn. De evaluatie is gedaan op basis van een impactmonitor bij deelnemend mkb en een peer review proces. Uit de evaluatie blijkt dat de Digitale Werkplaatsen inderdaad de beoogde brug weten te slaan tussen het onderwijs en het brede mkb. Zo hebben zij op het moment van evaluatie 11.156 ondernemers bereikt, hebben 954 ondernemers een training (workshop of masterclass) gevolgd en hebben studenten 200 mkb-ondernemers geholpen met digitaliseren. Ook blijkt uit de impact-monitor dat de Digitale Werkplaatsen leiden tot vervolgstappen. Maar liefst 91% van de mkb’ers geeft aan na deelname aan de werkplaats door te gaan met digitalisering, waarvan 49% door meer te investeren in bijvoorbeeld het inschakelen van een specialist, opleiden of aantrekken van personeel of het aanschaffen van hard- of software. De ambitieuze doelstellingen zijn over het geheel genomen behaald of zelfs overtroffen. Wel zijn er regionale verschillen. Ook zijn er leerpunten voortgekomen uit de evaluatie. Zo is bijvoorbeeld gebleken dat het bereiken van de doelgroep van de Digitale Werkplaatsen niet vanzelf gaat en een intensief traject is dat veel tijd en aandacht vergt. Dit leerpunt is meegenomen bij de opzet en ontwikkeling van de Digitale Werkplaatsen die later zijn opgestart. In de bijlage treft u het rapport aan.
  Door deze leerpunten mee te nemen in de opschaling van de werkplaatsen kunnen we het programma ‘Versnelling Digitalisering MKB’ effectiever vormgeven.
  Het is aan het volgend kabinet om hier eventueel verdere invulling aan te geven. Uiteraard worden de overige 10 werkplaatsen ook geëvalueerd. De resultaten van de evaluatie zullen eind 2022 beschikbaar zijn. Het mkb levert een belangrijke bijdrage aan onze economie. Daarbij hoort de sociale en maatschappelijke waarde en rol van het mkb. Bovendien is ondernemerschap van cruciaal belang bij het ontwikkelen van oplossingen voor mondiale en sociale uitdagingen en om van Europa een koploper te maken op het gebied van duurzame economische groei. De analyse en duiding in het Jaarbericht van het Comité kunnen bijdragen aan deze maatschappelijke uitdagingen.

  Stef Blok
  Minister van Economische Zaken en Klimaat

  https://www.youtube.com/watch?v=07KvRpSzNM8