Verenigingsnieuws

Staatssecretaris Mona Keijzer van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft op grond van het eerder gepubliceerde KplusV rapport (uitvoering motie Amhaouch) besloten onze zusterorganisatie de Vereniging van Samenwerkende Kredietunies (VSK) nog voor twee jaar te subsidieren. Tegen die tijd zal VSK voor zo’n € 1,5 miljoen subsidie ontvangen hebben, ruim zeven maal het wettelijk toegestane bedrag van € 200.000,- per drie belastingjaren, waarboven sprake is van Staatssteun. Het KplusV rapport concudeert dat er voor kredietunies mogelijkheden zijn in de toekomst, niet dat het Ministerie VSK moet blijven subsidieren, maar alles op alles moet zetten om een fusie te bewerkstelligen. Hiervan zegt het Ministerie dat het daarin geen rol kan spelen.
Onze vrijwilligersorganisatie heeft last van het door het Ministerie geschapen ongelijke speelveld. Het stelt grenzen aan de inzet van vrijwilligers die met Kredietunie Nederland bezig zijn kredietunies op- en in te richten. Door VSK wordt, met door met subsidiegeld van het Ministerie ontwikkelde producten, die overigens niet geschikt zijn voor Common Bond kredietunies, wel voor de quasi kredietunies (kredietbemiddelende krediet cooperaties) steeds meer druk uitgeoefend op leden van Kredietunie Nederland om zich bij VSK aan te sluiten. Kredietunie Nederland heeft tot nu toe 41 kredietunies opgericht. Het is VSK op behendige, niet integere wijze gelukt 15 van door Kredietunie Nederland opgerichte kredietunies aan onze Vereniging te ontfutselen.

Op 7 juni j.l. heeft VKN haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden. Tijdens de vergadering kwam het hierboven genoemde probleem uitgebreid aan de orde, alsmede de stand van zaken bij deVereniging en de leden. De Jaarrekening is besproken en goedgekeurd; het bestuur is gedechargeerd voor het door haar gevoerde beleid. Er is een nieuwe kascommissie benoemd. Na afloop was en een uitgebreide barbeque ten huize van de Voorzitter van de Ledenraad Fank de Laat.

Charles JansenCharles Jansen, onze Bestuursadviseur kredieten, behandelt MKB kredietaanvragen uit gebieden waar nog geen Common Bond kredietunies werkzaam zijn. Ook ondersteunt hij de kredietcommissies van leden bij lastige of complexe kredietaanvragen. Hij houdt een register bij, waaruit blijkt dat Kredietunie Nederland sinds 2015 voor een bedrag van (cumulatief) €59.728.500,- heeft afgehandeld (geholpen en doorverwezen naar de leden, gestapeld met banken, ondergebracht bij Qredits en/of particuliere investeerders). Voor het jaar 2017 was dat: €17.833.000,- voor 2018: €17.010.000-, voor het eerste halfjaar 2019: €1.445.000,-.

Op basis van interviews met individuele common bond kredietunies over de laatste vijf jaar, kan het volgende overzicht worden samengesteld:

Jaar

2014

2015 2016 2017

2018

Verstrekte kredieten in €

        800.000

      2.900.000       2.000.000       2.300.000

      2.500.000

Cumulatief

        800.000

      3.700.000       5.700.000       8.500.000

   11.000.000

Aantal verstrekte kredieten

9

37 25 26

38

Cumulatief

9

46 71 97

135

Gemiddelde kredietgrootte in €

          88.889

           78.378            80.000            88.462

           65.789

Geschapen, behouden FTE

18

127 78 140

91

Cumulatief

18

145 224 364

455

Aantal betrokken MKB ondernemers

                 39

                180                 277                 413

                534

Nieuws van Kredietunies

Kredietunie Regio Tilburg u.a. (KRT, voorzitter Bart Taminiau,opgericht 4 maart 2015). We hebben op 16 april j.l. een ALV gehouden. Onze gastheer/vrouw waren Jos en Natasja Leijser van ECO Ketelservice /  ECO Steam and Heating BV. De jaarlijkse netwerkborrel zal eind September begin Oktober georganiseerd worden.
We hebben de eerste helft van 2019 ca 10 kredietaanvragen binnen gekregen. We  hebben MKB ondernemers concreet kunnen helpen door ze in contact te brengen met en kunnen begeleiden bij een aanvraag bij banken, private investeerders of een andere, meer geschikte financieringsvorm. Door onze ervaring op dit gebied en ons netwerk hebben we meerdere ondernemers in onze regio kunnen begeleiden bij het vinden van de juiste ingang naar financiering. We verwachten dit jaar een viertal financieringen te kunnen doen. Om de KRT beter op het netvlies te krijgen en zichtbaar te worden voor MKB ondernemers in de regio, zijn we vorig jaar gestart met het bezoeken van accountants- en administratiekantoren. Zij zijn immers de vertrouwenspersoon van de ondernemer en vrijwel altijd betrokken bij kredietaanvragen. De eerste ervaringen hiermee zijn positief. Het sterkt ons in de overtuiging dat de KRT toegevoegde waarde heeft voor MKB ondernemers in onze regio. Het aantal leden is het afgelopen jaar gegroeid van 24 naar 28 leden en we verwachten dit nog verder uit te breiden naar ca. 40 leden. http://bit.ly/2EFomexhttps://www.de-krt.nl/

Kredietunie Westerkwartier u.a. (voorzitter Ronald Seinen, opgericht 28 december 2016).  De zomerperiode komt er bijna aan en dat geeft ons de gelegenheid om u een korte samenvatting te geven van de activiteiten, zoals de ledenbijeenkomsten van Ondernemersheem Westerkwartier, die we in het eerste halfjaar van 2019 hebben ondernomen. Daarnaast een vooruitblik op wat er u en ons te wachten staat in de tweede helft van 2019.
Onze bijeenkomsten waren interessant en inspirerend. Door elkaar te ontmoeten bij een ondernemer in zijn/haar bedrijfspand hebben we van elkaar kunnen leren en ontdekken waar we elkaar mee van dienst kunnen zijn. Een overzicht van onze bijeenkomsten in 2019 tot nu toe: Januari 2019 – Best Western Hotel Aduard; Maart 2019 – Sikko Cazemier (Rodenburghal); Mei 2019 – Accres Accountants (Credion).
Planning 2e helft 2019:  Ledenbijeenkomst Ondernemersheem Westerkwartier op 20 september 2019 (ism Gebiedscoöperatie Westerkwartier); Bestuursvergadering 1 juli 2019.


Ook een case delen?
Heeft u een vraagstuk dat u eens wilt voorleggen aan andere leden van Ondernemersheem Westerkwartier tijdens onze bijeenkomsten? Neem dan contact op door een mail te sturen naar info@kredietuniewesterkwartier.nl .

Het Ondernemersheem Westerkwartier
Het Ondernemersheem Westerkwartier is een virtueel huis. We hebben geen eigen stenen. Het Ondernemersheem Westerkwartier staat voor in contact zijn met ondernemers in het Westerkwartier. De leden komen maandelijks bij elkaar bij een ondernemer om van elkaar te leren, te ontdekken waar we elkaar mee van dienst kunnen zijn en op welke wijze we de economische ontwikkeling in het Westerkwartier verder kunnen versterken. Het Ondernemersheem Westerkwartier omdat we ondernemers vertegenwoordigen uit de nieuwe gemeente Westerkwartier. De leden komen gespreid uit alle vier de voorgangers van de gemeente Westerkwartier. Het Ondernemersheem Westerkwartier is Van en Voor ondernemers in het Westerkwartier.

Kredietunie Westerkwartier heeft nu 40 leden, twee kredieten verstrekt, voor totaal € 100.000,- en 8 FTE geschapen, e een interessante kredietaanvraag in behandeling van een aantal circulaire ondernemers. https://www.kredietuniewesterkwartier.nl/ 

 

Kredietcoöperatie Veluwe u.a. (opgericht 7 februari 2013). De Krediet Coöperatie Veluwe verstrekt leningen tussen € 10.000 en € 250.000, met een looptijd van 5-7 jaar. Aanvragen tussen € 25.000 en € 50.000 komen het meest voor. Aanvragen komen veelal vanuit het bestaande netwerk. De bestuursleden beoordelen zelf niet; hiervoor zijn kredietanalisten, adviseurs en fiatteurs. Wie voor een krediet in aanmerking wil komen, moet ook lid zijn/worden van de coöperatie. De minimale inleg is € 1.000 voor de gemeenschappelijke kas. Dat geld blijft van de ondernemer. Het lidmaatschap kost € 25 per jaar en eenmalig € 125 voor uitgifte van certificaten. Bijzonder is dat elke kredietnemer verplicht een coach krijgt. Enerzijds om te adviseren op financieel gebied, ondernemersvaardigheden, netwerk of marketing. Ook ziet de coach hoe de onderneming zich ontwikkelt, of het krediet goed besteed wordt en of aan de verwachtingen wordt voldaan. Coaches zijn veelal (oud)ondernemers uit dezelfde branche als de kredietnemer. Momenteel groeit de vraag naar geld en de Veluwse Krediet Coöperatie heeft zelf ook de ambitie om meer goede aanvragen te honoreren. We verwelkomen graag aspirant leden en zoeken ook kapitaalleden; de geldinbrengers. Dat kan vanaf 1.000 euro of een veelvoud daarvan, of met 10.000 euro of een veelvoud daarvan. Leden krijgen jaarlijks dividend uitgekeerd. Op het ingelegde kapitaal van 2018 was dit 1,75%. Ook konden leden inschrijven op een spaardeposito. Dat levert hen per jaar 2,5% op, gedurende drie jaar. Kredietcoöperatie Veluwe heeft thans in totaal 25 leningen verstrekt, inclusief twee kredieten die per begin juli worden uitgeboekt, voor een totaal van 1,8 miljoen en daarmee circa 55 FTE geschapen en/of behouden.Kredietcoöperatie Veluwe  heeft thans 137 leden.  www.kcveluwe.nl;  https://www.copveluwe.nl/

 

Binnenschippers Kredietunie Nederland u.a. (voorzitter Elbert Vissers, opgericht 20 april 2015).
Persbericht: Binnenvaart Kredietunie verhoogt limiet leningen, 17 mei 2019: De Binnenvaart Kredietunie (BKN) verhoogt haar kredietlimiet. Tot nu toe konden ondernemers, ook starters, bij de BKN terecht voor een krediet van ten hoogste 250.000 euro. Dat is nu verruimd. Op de algemene kedenvergadering die afgelopen 11 mei in Zwijndrecht werd gehouden, besloten de leden de limiet te verhogen naar 375.000 euro. Op de jaarvergadering werden ook de jaarcijfers over 2018 gepresenteerd. Die lieten zien dat BKN een stabiele ontwikkeling doormaakt. Het aantal door BKN gefinancierde schepen nam toe en er kwamen weer nieuwe leden bij.
Voorzitter Vissers kon dan ook met tevredenheid terug kijken op het jaar 2018: “Het gaat echt goed met BKN”. Dat betekent niet dat er sprake is van achterover leunen. Vissers liet duidelijk merken dat BKN niet alleen bezig is met stabiele bedrijfsvoering, maar ook vooruit blikt en zoekt naar verantwoorde groei. Voor die groei is BKN enerzijds afhankelijk van meestal startende ondernemers en anderzijds van de leden; ook nieuwe leden die willen beleggen in obligaties BKN. Daarom klonk tijdens de jaarvergadering ook diverse malen de oproep aan de leden om in eigen kring bekendheid te geven aan BKN. Meer leden zijn welkom, net als startende schippers – die nu dus voor een ruimer budget bij BKN terecht kunnen.

Innovaties, Nieuwe Projecten

Kredietunie voor Vrouwelijke Ondernemers
Op 25 jun j.l heeft  de Cooperatie Voor Vrouwelijke Ondernemers (CVVO) een bijeenkomst georganiseerd met als onderwerp “Financiering van Vrouwelijke Ondernemers”. Één van de onderwerpen was de haalbaarheid van een landelijk werkzame Kredietunie voor Vrouwelijke Ondernemers (KVO). Onder de 30 aanwezigen was ruime belangstelling voor dit project. Ook de belangstelling om te participeren in de initiatiefgroep was groot. Naast Roland Lampe (Kredietunie Nederland),  waren inleiders René Reijtenbach (Business Angels Network), Carlo van der Weg (Credion) en Annegien Blokpoel (PerspeXo). CVVO en Credion hebben tijdens de vergadering een samenwerkingsovereenkmst getekend waarbij de leden van CVVO tegen een voordelig tarief gebruik kunnen maken van de diensten van Credion. Er was een zeer levendige discussie over motieven, werkwijzen en bereidheid deel te nemen bij vrouwelijke investeerders (Business Angels) en vrouwelijke geldgevers en kredietnemers via KVO. Als leden van KVO zijn zowel mannen als vrouwen welkom; alleen vrouwelijke ondernemers kunnen een krediet aanvragen. Informatie bij ewerter@dekredietunie.nl .

Re-itegratie kredietunies
Zie hierover de linker kolom. In de VS, Canada en alle andere landen waar kredietunies werkzaam zijn, hebben Credit Unions een maatschappelijke opdracht om de onderkant van de samenleving te dienen, ervoor zorgen dat de financieel zwakkeren toch toegang krijgen tot krediet of bankdiensten (banking the unbankables). Steeds vaker wordt de sociale impact van de kredietunie gemeten en met de leden gedeeld. Vaak uit zich dit in het verstrekken van micro-financieringen, schuldhulpverlening, coaching, budgetadvisering, trainingen, workshops etc. In Nederland worden ondernemers die in de bijstand terecht zijn gekomen, wettelijk geholpen om weer als ondernemer aan de slag te kunnen gaan. De begeleiding van deze ondernemers wordt uit participatie- en re-ïntegratiegelden betaald. De huidige BBZ regeling word meer efficient gemaakt, er wordt meer gestuurd op resultaten van deze betaalde begeleiding. Kredietunies kunnen, omdat zij door MKB ondernemers zijn opgezet, een succesvolle rol spelen in deze re-integratie projecten. De MKB ondernemers die lid zijn, hebben een weloverwogen eigenbelang om de begeleide ondernemer te coachen en eventueel van werkkapitaal te voorzien.

Internationale Ontwikkelingen
World Council of Credit Unions more than 260 million members


ENCU Top  Advocacy Successes of 2017-2019

BRUSSELS—Advocacy is the raison d’etre of ENCU and its presence in Brussels since its establishment in 2004.  In the last two years ENCU, with the help of its members, has worked tirelessly to both bring more credit union awareness to the EU level but also to influence European financial regulations for credit unions to continue to operate and grow in Europe. Here are the top 8 success stories in the last two years.

  1. Officialization of The Netherlands CRD exemption in the adopted versions of the CRD IV. In 2017 ENCU’s Dutch member VKN convinced its national Ministry of Finance to support an inclusion of a credit union exemption for Dutch credit unions into the upcoming reform of the CRD. An ENCU led advocacy plan subsequently took place at various levels, DG FISMA in the European Commission, the European parliament and finally the Council of the EU to culminate in the adoption of the interinstitutional agreement on the amendment of the CRD in April 2019. The latter enshrined the Dutch CRD exemption into law.
  1. Deletion of the European Commission proposed 5-year review clause. In parallel to ENCU’s engagement on the Dutch CRD exemption, several meetings were conducted with the European Parliament and the Council of the EU to advocate against the European Commission’s proposal to include a 5-year review clause in the amended version of the CRD. If adopted, said clause would have given considerable powers to the European Commission to not only grant new CRD exemptions but also to re-assess current exemptions with the possibility of scrapping said exemptions retroactively. ENCU’s advocacy efforts convinced both MEPs  and individual member states of the dangers of ceding so much power to the European Commission. Both institutions opted to back ENCU’s positioning.
  1. Preferred application of the Net Stable Funding Ratio (See newly adopted CRR2). ENCU’s position on the application of the NSFR was less controversial as the European Commission had agreed from the onset on applying the European Banking Authority recommendations but some advocacy was still required at the European Parliament and Council level. ENCU strongly supported DG FISMA’s proposed amendment to the NSFR regime (medium term liquidity) for credit unions’ term deposits held by banks because it was consistent with the definitions used in the EU’s LCR (short term liquidity).  Credit unions’ deposits held by banks are sticky and stable and should receive treatment under the NSFR that is consistent with the LCR definitions. A series of successful meetings with the rapporteur of the file and influential member states ensured that ENCU’s preferred option was adopted in the last plenary of the European Parliament’s current legislature.
  1. Positioning of ENCU as credible stakeholder in the European Commission’s upcoming evaluation of the Consumer Credit Directive (or CCD). Due to recent research and networking in Brussels, ENCU managed to get in touch with both the European Commission officials in charge of the evaluation of the CCD and the private sector consultancy entrusted with producing a European Commission study on the current relevance of CCD (5 years after its initial implementation). ENCU was subsequently invited by said consultancy to take part in both a phone interview and a written questionnaire as to what could be improved in the current version of the CCD to improve its implementation in an ever-changing financial services market.
  1. Current exclusion of CRD exempted entities from contributing to the European Deposit Insurance Scheme (or EDIS). Although there has been little movement (due to political disagreements between member states) of the EDIS file in recent months, meetings with the MEP in charge of the file and key permanent representations have led to the exclusion of CRD exempted entities (which include ENCU credit unions movements in the Eurozone) from the scope of EDIS. This means in essence that credit unions will not have to contribute to the EDIS outside of their national deposit guarantee schemes (if applicable). Albeit a temporary win for now this is nevertheless a very important achievement for the credit union movement in the Eurozone.
  1. Organisation of successful high-level study tours for Ukrainian financial services regulators and legislators to meet EU officials (Permanent Representations, European Commission and MEPs). Every year ENCU provides operational assistance to a group of high-level Ukrainian financial services regulators and legislators led by our Polish ENCU member (Pawel Grzesik, Senior Policy Advisor of USAID/WOCCU Credit for Agriculture Producers Project and the Director at the National Association of Co-operative Savings and Credit Unions – NACSCU). The latter group gathers in Brussels to meet with a variety of EU officials in order to establish a working relationship between decision makers on both sides but also to continuously raise awareness of credit union movements. The last two iterations of the Ukrainian “study tour” have been particularly fruitful as several meetings with the European Commission have been held and produced added value for the Ukrainian officials. Both “study tours” helped the Ukrainian authorities, including the Regulator, to clarify the European Commission’s position and process leading to an exemption from CRD IV/CRR II for Ukraine’s credit union sector.
  1. Invitation to participate in focused EBA workshop on the implementation of the methods for calculating contributions to deposit guarantee schemes. In the summer of 2017, ENCU was invited to an EBA workshop on the implementation of the methods for calculating contributions to deposit guarantee schemes. This was a small committee event at which ENCU once again raised awareness of the credit union model but also presented its contribution to the EBA’s public consultation on the same issue (please see here). The invitation to the EBA’s workshop was important to ENCU because it provided an opportunity to discuss core credit union issues at the heart of where European financial services regulation takes place. The EBA was receptive to ENCU’s concerns and featured the latter in its final report.
  1. The general increase of awareness of the European credit union movement within the European Commission (DG FISMA) and within the European Parliament.
    It is undeniable that the last two years have been years in which awareness about credit unions and their functioning has increased among the EU’s technocrats (the European Commission) but also amongst MEPs. The latter was best evidenced by increased attendance to ENCU’s Interest Group meetings but also through the quality of the exchanges ENCU members had with EU officials during bilateral meetings.


Michael S. Edwards

VP & General Counsel
World Council of Credit Unions (WOCCU)
European network of Credit Unions (ENCU)
601 Pennsylvania Ave., NW, Washington, DC 20004-2601 USA
Office: +1-202-508-6755 | Mobile: +1-215-668-5240 | Fax: +1-202-638-3410
medwards@woccu.org | www.woccu.org

Elisabeth Werter
Kwartiermaker Kredietune voor Vrouwelijke Ondernemers
Projectleider Re-integratie Kredietunies
Elisabeth Werter (https://www.linkedin.com/in/elisabeth-werter-447b433/) is Fellow bij de Weconomics Foudation en internationaal zaken adviseur, mentor en coach. Als EU ambassadeur voor vrouwelijk ondernemerschap stimuleert ze leiderschap, Ze heeft twintig jaar in Griekenland gewoond en gewerkt als ondernemer en consultant. Sinds een paar jaar is Elisabth terug in Nederland en werkt ze vanuit Amsterdam, o.a. als business innovationcoach. Ze faciliteert tevens de WIN Werkt! sessies in Amsterdam. Elisabeth is penningmeester bij de Coöperatie voor Vrouwelijke Ondernemer (CVVO, https://www.cooperatievanvrouwelijkeondernemers.nl/) en adviseur Sociaal Domein bij Radar Advies (https://www.radaradvies.nl/over-ons/), Co-founder EFFE. EFFE – Engineering Female Flow Enterprising (http://www.ondernemeninbuitenland.nl/projecten-en-kansen/effe-engineering-female-flow-enterprising/). Elisabeth is kwartiermaker voor de Kredietuie van Vrouwelijke Ondernemers en projectleider Re-integratie Kredietunies. Op 25 juni j.l. heeft CVVO Tijdens de Algemene Ledenvergaderng de lancering aangekondigd van de Kredietunie voor Vrouwelijke Ondernemers (KVO). Elisabeth publiceerde onderstaand artikel in Binnenlands Bestuur:

KREDIETUNIES ALS RE-INTEGRATIE INSTRUMENT – VAN UITKERING NAAR ONDERNEMERSCHAP
RadarAdvies 04 jun 2019
Onderzoek van IMK Panteia liet enkele jaren geleden zien dat failliete ondernemers de samenleving elk jaar zo’n € 4,8 miljard kosten. Alleen al aan uitkeringen als direct gevolg van gestopte ondernemers is de overheid jaarlijks € 1,5 miljard kwijt. Weliswaar is de economie inmiddels weer aangetrokken, maar uit de enorme omvang van deze cijfers blijkt dat op dit vlak enorme winst te behalen valt. Veel van die gevallen zijn namelijk gemakkelijk te voorkomen door betere voorbereiding en ondersteuning op maat. De Kredietunie biedt uitkeringsgerechtigden met de ambitie en eigenschappen om zelfstandig te ondernemen een kansrijke manier om uit de bijstand te komen door kredietverlening en ze te begeleiden naar ondernemerschap, niet naar een baan.

Veelbelovend instrument
Jaarlijks stoppen ruim 60.000 ondernemers om uiteenlopende redenen met hun bedrijf. Voor veel van deze gestopte ondernemers blijkt de stap vanuit de bijstand direct naar een fulltime baan te groot. 18% krijgt zelfs een jaar na beëindiging van de onderneming nog steeds een uitkering. Gemeenten en UWV zijn altijd op zoek naar manieren om uitkeringsgerechtigden aan het werk te krijgen, maar kijken nog niet creatief genoeg naar het ondernemerschap als veelbelovend re-integratie-instrument. Terwijl het gaat om uitkeringsgerechtigden die mogelijkheden zoeken om op eigen kracht in een inkomen te voorzien.

Re-integratietrajecten bij kredietunies
Voor startende ondernemers is het vaak een enorm probleem om de financiering rond te krijgen. Gemeenten moeten ook op zoek naar alternatieve
regelingen om hen van een startkapitaal te voorzien. Veel pogingen stranden daarom al in de eerste fase. Kredietunies kunnen een belangrijke rol spelen in dit hiaat, door solidariteit te bieden tussen geldgevers en kredietnemers. Zij zorgen, naast individuele coaching op het gebied van management en ondernemerschap, ook voor de financiering van werkkapitaal en voor investeringen in productiemiddelen. Hierin trekken ze samen op met RadarAdvies, dat veel ervaring heeft met het verbinden van kwetsbare ondernemers. Uiteindelijk ontstaat er een win-win-win situatie voor gemeenten, reintegratiebureaus en kwetsbare ondernemers.

Wat zijn kredietunies
Kredietunies zijn coöperatieve verenigingen zonder winstoogmerk; van, voor en door de leden. Die leden zijn ondernemers, geldgevers en kredietnemers, en blijven met z’n allen eigenaar van de gemeenschappelijke Kredietuniekas, sectoraal of regionaal. De leden kiezen bestuur en kredietcommissie en bepalen ook de hoogte van rente en provisies, alsmede de verdeling van een batig saldo. Geld gevende leden bepalen wie er leningen krijgen en voegen vakinhoudelijke kennis toe. Zij beoordelen het ondernemerschap van de kredietnemer en vervolgens de zekerheden. Ze hebben tevens belang bij betaling van rente en aflossing en coachen kredietnemers bij hun bedrijfsvoering. Dat gebeurt op basis van vrijwilligheid en in het gemeenschappelijk belang van de Kredietunie. De geboden ondersteuning leidt tot een hoger rendement op spaargeld.

Meer kans
De coaching vanuit een weloverwogen eigenbelang en het delen van kennis, ervaring en netwerken vergroot de kans op succes voor krediet-nemende leden aanzienlijk. Het spaargeld van de geld gevende leden zit immers in ieder verstrekt krediet. Roland Lampe, directeur van de vereniging van kredietunies in Nederland, onderzoekt samen met RadarAdvies hoe gemeenten die extra faciliteiten aangeboden kunnen krijgen om in te zetten als lucratieve methode, voor alle betrokken partijen. https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/kennispartners/radargroep/kredietunies-als-re-integratie-instrument-van. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Elisabeth Werter ewerter@dekredietunie.nl .

 

Kredietunie Nederland (KN) is op 1 augustus 2013 opgericht.
KN wil zo dicht mogelijk bij het oorspronkelijk concept van de
kredietunie blijven, op basis van de in ons land geldende wettelijke
regels en van internationaal geaccepteerde voorwaarden
(“Governance”, “compliance”, gedragscode, regels voor een
behoorlijke bedrijfsvoering etc.).Deze tijd vraagt om anders  ondernemen. Jonge talenten,
ambitieuze ondernemers en  innovatieve  start-ups strijden nog altijd
voor hun plekje op de markt. Maar waar het vroeger “ieder
voor zich” was is in deze tijd samenwerken, co-creëren en
netwerkvorming heel normaal geworden. Ondernemers zoeken
elkaar op, werken samen aan producten en diensten of delen
kosten en resources.
Jonge ondernemers proberen netwerken te ontwikkelen met
collega’s, jong én oud.Deze tijd vraagt daarom ook om andere vormen van financiering
en kredietverlening. Naast de traditionele financiering via de banken
zijn nieuwe vormen in opkomst, zoals crowdfunding.De vorm die misschien wel het meest past bij deze nieuwe tijd:kredietunies.
Een kredietunie is een samenwerkingsverband waarin jongere en
oudere ondernemers een gemeenschappelijke kas
opbouwen om kredieten te verlenen aan leden-deelnemers.
Deelnemers ontmoeten en helpen elkaar met geld, coaching en
begeleiding. Samen voor het beste resultaat.Kredietunies: van, voor en door ondernemers

___________________________

Kredietunie Nederland is een vrijwilligersorganisatie, die
ondernemers helpt een kredietunie op te zetten en er een succes van te maken. Daarnaast behartigt de Vereniging de belangen van haar leden.

KN is een boetiek:
-een keurmerk voor verantwoorde kredietverlening en
-een waarborg voor integere transparante bedrijfsvoering

Nieuwsbrief nummer 26
30 juni 2019
Voor nadere informatie:
Roland Lampe,
rlampe@dekredietunie.nl